ข่าวประชาสัมพันธ์

   ขอแจ้งการดาวน์โหลดรายงานการศึกษาคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF 2562

สำนักประกันฯ ขอแจ้งการดาวน์โหลดรายงานการศึกษาคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

   รายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (MR) ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

   ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ตรวจ SAR) ประจำปีภาคารศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้ดำเนินการตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2563 โดยตรวจหน่วยงานจัดการเรียนการสอน จำนวน 9 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 15 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

   รายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (MR) ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

   ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ประจำภาคการศึกษา 2/2562

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ประจำภาคการศึกษา 2/2562 ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

รายละเอียดเพิ่มเติม

   รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการจัดทำรายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้คณะผู้ตรวจดาวน์โหลด

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

การจัดการความรู้ (KM)

ลำดับ หัวข้อ วันที่เผยแพร่
วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ ดาวน์โหลด
1 การลงรับเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ 28/02/2567 ภาคการศึกษา 2/2566 ดาวน์โหลด
2 วิธีการและขั้นตอนการจัดทำจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 10/11/2566 ภาคการศึกษา 1/2566 ดาวน์โหลด
3 จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม 13/02/2566 ภาคการศึกษา 2/2565 ดาวน์โหลด
4 ระบบการรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 01/09/2565 ภาคการศึกษา 1/2565 ดาวน์โหลด
5 วิธีสร้างจดหมายเวียน Mail Merge ใน Word ด้วย ข้อมูลใน Excel 24/05/2565 ภาคการศึกษา 2/2564 ดาวน์โหลด
6 Infographics for presentation เพื่อการนำเสนองาน 01/11/2564 ภาคการศึกษา 1/2564 ดาวน์โหลด
7 การใช้งานระบบประเมิน Online การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 09/02/2564 ภาคการศึกษา 2/2563 ดาวน์โหลด
8 วิธีการอัปโหลดเอกสารขึ้นเว็บไซต์ www.qao.mut.ac.th และการแชร์เอกสารผ่าน Google Drive ด้วยอีเมล qao.mut@mutacth.com 23/10/2563 ภาคการศึกษา 1/2563 ดาวน์โหลด
9 หารายได้พิเศษอย่างไรไม่กระทบงานประจำ 17/03/2563 ภาคการศึกษา 2/2562 ดาวน์โหลด
การจัดการความรู้ (KM) ทั้งหมด

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

"ผู้นำทางความคิด ผลิตบัณฑิตคุณภาพ"

อัตลักษณ์ผู้สำเร็จการศึกษา

"คิดเป็น ทำจริง"

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

"คุณภาพครบวงจร"

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (กรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม เพชรจตุพร

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายนโยบาย แผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ประธานกรรมการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษาวดี อินทร์คล้าย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (กรรมการ)

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ ทั้งหมด

ดาวน์โหลดคู่มือ

ลำดับ ชื่อคู่มือ ดาวน์โหลด
1 สกอ. มีการแก้ไขคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 2557 (แก้ไขฉบับวันที่ 20 ก.ย. 60) ดาวน์โหลด
2 คู่มือ มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
3 คู่มือ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด
คู่มือ ทั้งหมด

รายงาน

ลำดับ ชื่อรายงาน ดาวน์โหลด
1 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1/2562 ดาวน์โหลด
2 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2/2561 ดาวน์โหลด
3 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1/2561 ดาวน์โหลด
4 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2/2560 ดาวน์โหลด
5 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1/2560 ดาวน์โหลด
6 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2/2562 ดาวน์โหลด
รายงาน ทั้งหมด

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com
qao.mut@gmail.com

© THE OFFICE OF EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE MAHANAKORN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Designed by Software Innovation Office ALL Rights Reserved Version M.MAYTHAWIN 20230105_V1