สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อัลบั้มรูปภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561


ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com