สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งการดาวน์โหลดรายงานการศึกษาคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF 2562


สำนักประกันฯ ขอแจ้งการดาวน์โหลดรายงานการศึกษาคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF (ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปีการศึกษา 2562) ตามบันทึกข้อความ สป 64/ว101 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อเผยแพร่ภายในหน่วยงาน และจัดเก็บเป็นหลักฐานในแฟ้ม/โฟลเดอร์ บันทึกคุณภาพ (RD) ของหน่วยงาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive สำหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ในโฟลเดอร์ MR_U Document_U_RD Learning/RD-C9/RD-C2-148 คุณภาพบัณฑิต_TQF ที่สำนักประกันฯ แชร์ไปยัง Gmail Account (@mutacth.com) ของหน่วยงานแล้ว เพื่อใช้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และ/หรือการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม »

รายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (MR) ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการดาวน์โหลดรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเผยแพร่ภายในหน่วยงาน และจัดเก็บเป็นหลักฐานในแฟ้ม/โฟลเดอร์ บันทึกคุณภาพ (RD) ของหน่วยงาน โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive สำหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ในโฟลเดอร์ Document_U_RD Support/RD-C9/RD-C9-207 สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ในโฟลเดอร์ MR_U Document_U_RD Learning/RD-C9/RD-C9-107 MR_U ที่สำนักประกันฯ แชร์ไปยัง Gmail Account (@mutacth.com) ของหน่วยงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ตรวจ SAR) ประจำปีภาคารศึกษา 2562


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการดาวน์โหลดเอกสารผลการตรวจประเมินฯ เพื่อเผยแพร่ภายในหน่วยงาน และจัดเก็บเป็นหลักฐานในแฟ้ม/โฟลเดอร์บันทึกคุณภาพ (RD) ของหน่วยงาน (ตามบันทึกข้อความเลขที่ สป 63/ว157 และ ว158) โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive ที่สำนักประกันฯ แชร์ไปยัง Gmail Account (@mutacth.com) ของหน่วยงาน (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน โฟลเดอร์ Document_U_RD Learning/RD-C9/RD-C9-104 ผลตรวจ SAR_U คกก.ภายใน) (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน โฟลเดอร์ Document_U_RD Support/RD-C9/RD-C9-204 ผลตรวจ SAR_U คกก.ภายใน)

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

รายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (MR) ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1


สำนักประกันฯ ขอแจ้งการดาวน์โหลดรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่ในหน่วยงาน และจัดเก็บเป็นหลักฐานในแฟ้ม/โฟลเดอร์คุณภาพ (RD) ของหน่วยงาน (ตามบันทึกข้อความเลขที่ สป 63/ว140 และ ว141) โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive ที่สำนักประกันฯ แชร์ไปยัง Gmail Account (@mutacth.com) ของหน่วยงาน (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน โฟลเดอร์ Document_U_RD Learning/RD-C9/RD-C9-107 MR_U) (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน โฟลเดอร์ Document_U_RD Support/RD-C9/RD-C9-207 MR_U)

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ประจำภาคการศึกษา 2/2562


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการดาวน์โหลดเอกสารผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ตรวจ ISO) ประจำภาคการศึกษา 2/2562 เพื่อเผยแพร่ภายในหน่วยงาน และจัดเก็บเป็นหลักฐานในแฟ้ม/โฟลเดอร์บันทึกคุณภาพ (RD) ของหน่วยงาน ดังนี้ 1. รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ประจำภาคการศึกษา 2/2562 (คณะ/ภาควิชา/บัณฑิตศึกษา/หน่วยงาน) 2. สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ประจำภาคการศึกษา 2/2562 (ระดับมหาวิทยาลัย) โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive ที่สำนักประกันฯ แชร์ไปยัง Gmail Account (@mutacth.com) ของหน่วยงาน (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน โฟลเดอร์ Document_U_RD Learning/RD-C9/RD-C9-102 ผลตรวจ ISO) (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน โฟลเดอร์ Document_U_RD Support/RD-C9/RD-C9-202 ผลตรวจ ISO)

รายละเอียดเพิ่มเติม »

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562


รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะ ภาควิชา และหน่วยงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักประกันคุณภาพการศึกษา www.qao.mut.ac.th เมนูแบบฟอร์ม ลำดับที่ 13

รายละเอียดเพิ่มเติม »

สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF


สำนักประกันฯ ได้จัดส่งสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF (ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปีการศึกษา 2561) ตามบันทึกข้อความ สป 63/ว079 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ไปยังหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน แล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive Gmail Account (@mutacth.com) ที่สำนักประกันฯ ได้จัดส่งให้แต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และ/หรือการตรวจประเมินคุณภาพภายในต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กำหนดการตรวจ ISO ภาคการศึกษา 2/2562


สำนักประกันฯ ขอเรียนแจ้งกำหนดการตรวจ ISO (ดังไฟล์แนบ) และขอความร่วมมือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และประเมินตนเองตาม Check List พร้อมลงชื่อผู้ตรวจตนเองของหน่วยงาน และจัดส่ง Check List ให้สำนักประกันฯ ภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยให้หน่วยงานจัดการเรียนการสอนดาวน์โหลด Check List จากเว็บไซต์ www.qao.mut.ac.th ลำดับที่ 17 และหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนดาวน์โหลด Check List จาก Gmail Account (@mutacth.com) ที่สำนักประกันฯ ได้จัดส่งให้แต่ละหน่วยงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com