สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดาวน์โหลดคู่มือ

ลำดับ ชื่อคู่มือ ดาวน์โหลด
1 คู่มือ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด
2 คู่มือ มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
3 สกอ. มีการแก้ไขคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 2557 (แก้ไขฉบับวันที่ 20 ก.ย. 60) ดาวน์โหลด
ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com