สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อัลบั้ม : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

อธิการบดี QMR และรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ


คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยดาวเทียมขนาดเล็กไทพัฒ


คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมผลงานอาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology (MMAT)


คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่


คณะกรรมการตรวจประเมินฯ นำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจา


คณะกรรมการตรวจประเมินฯ และผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน


ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com