สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ตรวจ SAR) ประจำปีภาคารศึกษา 2562

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการดาวน์โหลดเอกสารผลการตรวจประเมินฯ เพื่อเผยแพร่ภายในหน่วยงาน และจัดเก็บเป็นหลักฐานในแฟ้ม/โฟลเดอร์บันทึกคุณภาพ (RD) ของหน่วยงาน (ตามบันทึกข้อความเลขที่ สป 63/ว157 และ ว158) โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive ที่สำนักประกันฯ แชร์ไปยัง Gmail Account (@mutacth.com) ของหน่วยงาน (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน โฟลเดอร์ Document_U_RD Learning/RD-C9/RD-C9-104 ผลตรวจ SAR_U คกก.ภายใน) (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน โฟลเดอร์ Document_U_RD Support/RD-C9/RD-C9-204 ผลตรวจ SAR_U คกก.ภายใน)

ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ
ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com