สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ชื่อระบบสารสนเทศ หรือหน่วยงานภายใน

ลำดับ ชื่อระบบสารสนเทศ หรือหน่วยงานภายใน
1 ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio) เข้าสู่เว็บไซต์
2 ระบบสารสนเทศประจำสำนักงานอาคารและสถานที่ เข้าสู่เว็บไซต์
3 ระบบกรอกสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต สำนักกิจการนักศึกษา เข้าสู่เว็บไซต์
4 ระบบสารสนเทศประจำสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เข้าสู่เว็บไซต์
5 ระบบสารสนเทศประจำสำนักส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม เข้าสู่เว็บไซต์
6 ระบบสารสนเทศประจำสำนักทรัพยากรมนุษย์ เข้าสู่เว็บไซต์
7 ระบบตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าสู่เว็บไซต์
8 ระบบสารสนเทศส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม เข้าสู่เว็บไซต์
ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com