สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ขอแจ้งการดาวน์โหลดรายงานการศึกษาคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF 2562

ข่าวใหม่

สำนักประกันฯ ขอแจ้งการดาวน์โหลดรายงานการศึกษาคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF (ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปีการศึกษา 2562) ตามบันทึกข้อความ สป 64/ว101 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อเผยแพร่ภายในหน่วยงาน และจัดเก็บเป็นหลักฐานในแฟ้ม/โฟลเดอร์ บันทึกคุณภาพ (RD) ของหน่วยงาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive สำหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ในโฟลเดอร์ MR_U Document_U_RD Learning/RD-C9/RD-C2-148 คุณภาพบัณฑิต_TQF ที่สำนักประกันฯ แชร์ไปยัง Gmail Account (@mutacth.com) ของหน่วยงานแล้ว เพื่อใช้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และ/หรือการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป


ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com