สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม รหัสแบบฟอร์ม แก้ไขครั้งที่ ดาวน์โหลด
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (QAO)
1 การเรียนการสอน
1.1 แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา (ภาษาไทย) สำหรับหลักสูตรที่ไม่มี PLOs F-QAO-061 5 ดาวน์โหลดไฟล์
1.2 Course Syllabus (English) For course without PLOs F-QAO-061/1 1 ดาวน์โหลดไฟล์
1.3 แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา (ภาษาไทย) สำหรับหลักสูตรที่มี PLOs F-QAO-061 6 ดาวน์โหลดไฟล์
1.4 แบบทบทวนการจัดการการเรียนการสอน F-QAO-055 0 ดาวน์โหลดไฟล์
1.5 ใบสรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนของรายวิชาที่เปิดสอน F-QAO-104 0 ดาวน์โหลดไฟล์
1.6 แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี F-QAO-071 0 ดาวน์โหลดไฟล์
1.7 แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา F-QAO-072 0 ดาวน์โหลดไฟล์
1.8 นิยามศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลดไฟล์
1.9 Course Portfolio F-QAO-118 0 ดาวน์โหลดไฟล์
1.10 การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ F-QAO-062 2 ดาวน์โหลดไฟล์
2 การตรวจประเมินคุณภาพการสอน
2.1 ข้อมูลรายวิชาสำหรับตรวจประเมินคุณภาพการสอน F-QAO-086 5 ดาวน์โหลดไฟล์
2.2 แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาบรรยาย) F-QAO-073/1 1 ดาวน์โหลดไฟล์
2.3 แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาบรรยาย) F-QAO-073/2 1 ดาวน์โหลดไฟล์
2.4 แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาปฏิบัติการ) F-QAO-075/1 0 ดาวน์โหลดไฟล์
2.5 แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาปฏิบัติการ) F-QAO-075/2 0 ดาวน์โหลดไฟล์
3 การตรวจประเมินคุณภาพเอกสารในโครงการตำราวิชาการ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีมหานคร
3.1 แบบตรวจประเมินคุณภาพเอกสาร ในโครงการตำราวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร F-QAO-074 0 ดาวน์โหลดไฟล์
3.2 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/คู่มือปฏิบัติการ F-QAO-084 0 ดาวน์โหลดไฟล์
4 การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
4.1 แบบสัมภาษณ์ การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ ดาวน์โหลดไฟล์
4.2 ปกรายงาน การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ ดาวน์โหลดไฟล์
4.3 รายงาน การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ ดาวน์โหลดไฟล์
5 การให้คำปรึกษา
5.1 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา และประเมินผลการให้คำปรึกษา F-QAO-112 1 ดาวน์โหลดไฟล์
6 การจัดทำแผนที่ดำเนินงานแบบรายงานผลการดำเนินงาน
6.1 แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานจัดการเรียนการสอน F-QAO-020/*1 & F-QAO-021/*1 13 & 12 ดาวน์โหลดไฟล์
6.2 แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน F-QAO-020/*2 & F-QAO-021/*2 13 & 12 ดาวน์โหลดไฟล์
6.3 รหัสหลักสูตร สำหรับจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี S-QAO-056 1 ดาวน์โหลดไฟล์
6.4 รหัสของคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน สำหรับจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี S-QAO-057 0 ดาวน์โหลดไฟล์
7 การเสนอขออนุมัติโครงงาน/กิจกรรม
7.1 แบบเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม F-QAO-083 3 ดาวน์โหลดไฟล์
8 การสุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม
8.1 แบบสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม F-QAO-100 3 ดาวน์โหลดไฟล์
9 การขออนุมัติงบประมาน/ค่าใช้จ่าย/โครงการ
9.1 บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย/โครงการ F-QAO-056 4 ดาวน์โหลดไฟล์
10 การประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ดาวน์โหลดไฟล์
10.1 แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review) ดาวน์โหลดไฟล์
10.2 รายงานการประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review) (คณะ/สถาบัน/ภาควิชา/บัณฑิตศึกษา) ภาคการศึกษา 1/2566 F-QAO-093 26 ดาวน์โหลดไฟล์
10.3 แนวทางการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
11 การประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
11.1 แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review) ดาวน์โหลดไฟล์
11.2 รายงานการประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review) (สำนัก/ฝ่าย/ศูนย์) ภาคการศึกษา 1/2566 F-QAO-094 24 ดาวน์โหลดไฟล์
11.3 แนวทางการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
12 การจัดทำดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ
12.1 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย F-QAO-039 3 ดาวน์โหลดไฟล์
12.2 แผนการปรับปรุงดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย F-QAO-040 2 ดาวน์โหลดไฟล์
13 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชา F-QAO-085/*1 12
13.1 ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
13.2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
13.3 แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ของภาควิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์
13.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2566 ของภาควิชา/สาขาวิชา/บัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี F-QAO-113 8 ดาวน์โหลดไฟล์
13.5 แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2566 ของภาควิชา/สาขาวิชา/บัณฑิตศึกษา สังกัดกลุ่มสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดไฟล์
14 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน F-QAO-085/*2 12
14.1 ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
14.2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
15 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะ F-QAO-085/*3 12
15.1 ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
15.2 บทสรุปผู้บริหาร (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
15.3 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดไฟล์
16 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)
16.1 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2566 F-QAO-091/*1 7 ดาวน์โหลดไฟล์
16.2 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566 F-QAO-091/*2 8 ดาวน์โหลดไฟล์
16.3 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของคณะ/กลุ่มวิชา ประจำปีการศึกษา 2566 F-QAO-091/*3 8 ดาวน์โหลดไฟล์
16.4 แบบแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน F-QAO-015 4 ดาวน์โหลดไฟล์
16.5 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน F-QAO-046 2 ดาวน์โหลดไฟล์
17 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO)
17.1 รายการตรวจติดตามคุณภาพภายในและการอนุรักษ์พลังงาน F-QAO-105 1 ดาวน์โหลดไฟล์
18 การดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์
18.1 ใบขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR) (สำหรับผู้รับบริการ/ผู้พบข้อบกพร่อง) F-QAO-044 1 ดาวน์โหลดไฟล์
18.2 ใบขอให้ดำเนินการป้องกันการผิดพลาด F-QAO-045 0 ดาวน์โหลดไฟล์
18.3 แบบบันทึกข้อบกพร่องจากการปฏิบัติตามระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ที่ได้รับใบขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR) F-QAO-082 1 ดาวน์โหลดไฟล์
19 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
19.1 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ลักษณะบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) ดาวน์โหลดไฟล์
19.2 แผนดำเนินงานจัดการความเสี่ยง (Risk Management) F-QAO-069 4 ดาวน์โหลดไฟล์
19.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง F-QAO-070 5 ดาวน์โหลดไฟล์
19.4 แผนดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร S-QAO-040 15 ดาวน์โหลดไฟล์
20 แผนดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม
20.1 แผนดำเนินงานการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ระดับคณะ & แบบรายงานและประเมินผลการดำเนินงาน การบริการวิชาการแก่สังคม ระดับคณะ F-QAO- 114/*1&F-QAO- 115/*1 0 ดาวน์โหลดไฟล์
20.2 แผนดำเนินงานการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ระดับสำนัก/ฝ่าย/ศูนย์ & แบบรายงานและประเมินผลการดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสำนัก/ฝ่าย/ศูนย์ F-QAO- 114/*2&F-QAO- 115/*2 0 ดาวน์โหลดไฟล์
20.3 รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยและประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม F-QAO-109 0 ดาวน์โหลดไฟล์
21 การประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
21.1 รายงานการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
22 การดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
22.1 แบบรายงานผลการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ดัชนีบ่งชี้ แผนงาน โครงการ ปี พ.ศ. 2558 - ปี พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2561) ปีการศึกษา 2562 (รอบ 1 ปี) ดาวน์โหลดไฟล์
23 การควบคุมบันทึกคุณภาพ
23.1 ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (สำหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน) F-QAO-006 1 ดาวน์โหลดไฟล์
23.2 แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บบันทึกคุณภาพ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2554 ดาวน์โหลดไฟล์
23.3 ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 1/2556 เฉพาะสำนักกิจการนักศึกษา, สำนักประกันคุณภาพการศึกษา, สำนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ F-QAO-006 1 ดาวน์โหลดไฟล์
23.4 ใบส่งบันทึกคุณภาพ (RD) ที่ครบกำหนดทำลาย หน่วยงานจัดการเรียนการสอน F-QAO-057 1 ดาวน์โหลดไฟล์
23.5 ใบส่งบันทึกคุณภาพ (RD) ที่ครบกำหนดทำลาย หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน F-QAO-058 1 ดาวน์โหลดไฟล์
23.6 ใบขออนุมัติและบันทึกการทำลายเอกสาร F-QAO-007 1 ดาวน์โหลดไฟล์
23.7 รายชื่อบุคคลที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้เฉพาะรายบุคคล F-QAO-052 1 ดาวน์โหลดไฟล์
23.8 รายชื่อหน่วยงานที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้เฉพาะบางหน่วยงาน F-QAO-107 1 ดาวน์โหลดไฟล์
23.9 รายชื่อหน่วยงานที่ไม่อยู่ในระบบบริหารคุณภาพ ISO ที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้ทุกหน่วยงาน F-QAO-106 0 ดาวน์โหลดไฟล์
24 การจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน/วิธีปฏิบัติงาน
24.1 แบบฟอร์มระเบียบปฏิบัติงาน (P, PS) F-QAO-097 0 ดาวน์โหลดไฟล์
24.2 แบบฟอร์มวิธีปฏิบัติงาน (W) F-QAO-098 0 ดาวน์โหลดไฟล์
24.3 แบบฟอร์มคำขออนุมัติการใช้เอกสาร (DAR) F-QAO-002 5 ดาวน์โหลดไฟล์
25 อื่น ๆ
25.1 แบบฟอร์มการขอข้อมูลจากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา F-QAO-081 ดาวน์โหลดไฟล์
25.2 แบบฟอร์มแจ้งการดำเนินการส่งแบบฟอร์มและยกเลิกแบบฟอร์มสำหรับให้ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักประกันฯ F-QAO-087 0 ดาวน์โหลดไฟล์
25.3 แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน F-QAO-079 1 ดาวน์โหลดไฟล์
25.4 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/คู่มือปฏิบัติการ F-QAO-084 0 ดาวน์โหลดไฟล์
25.5 สรุปจำนวนครั้งของการประชุม - - ดาวน์โหลดไฟล์
25.6 (คู่มือ) ระบบประเมิน Online การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา - - ดาวน์โหลดไฟล์
สำนักงานวิชาการ (AAO)
26 เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามกรอบ TQF
26.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สำหรับหลักสูตรที่ไม่มี PLOs F-AAO-002 5 ดาวน์โหลดไฟล์
26.2 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) สำหรับหลักสูตรที่ไม่มี PLOs F-AAO-003 1 ดาวน์โหลดไฟล์
26.3 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) สำหรับหลักสูตรที่ไม่มี PLOs F-AAO-004 1 ดาวน์โหลดไฟล์
26.4 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) สำหรับหลักสูตรที่ไม่มี PLOs F-AAO-006 1 ดาวน์โหลดไฟล์
26.5 (1) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) เกณฑ์ฯ พ.ศ.2548 F-AAO-007 10 ดาวน์โหลดไฟล์
26.6 (2) ตัวอย่าง มคอ. 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ F-AAO-007 2 ดาวน์โหลดไฟล์
26.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) เกณฑ์ฯ พ.ศ.2558 F-AAO-015 6 ดาวน์โหลดไฟล์
26.8 รายละเอียดของรายวิชา (MUT-QF 3) F-AAO-002 6 ดาวน์โหลดไฟล์
26.9 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (MUT-QF 4) F-AAO-003 2 ดาวน์โหลดไฟล์
26.10 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (MUT-QF 5) F-AAO-004 2 ดาวน์โหลดไฟล์
26.11 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (MUT-QF 6) F-AAO-006 2 ดาวน์โหลดไฟล์
26.12 การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพของอาจารย์ F-AAO-005 0 ดาวน์โหลดไฟล์
26.13 แบบสรุปผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นำไปใช้ประโยชน์ (สำหรับนักศึกษา) F-AAO-001 0 ดาวน์โหลดไฟล์
26.14 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 F-AAO-016 1 ดาวน์โหลดไฟล์
26.15 เอกสารการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2566 F-QAO-016/2 7 ดาวน์โหลดไฟล์
26.16 แบบฟอร์มเล่มหลักสูตรการศึกษา F-AAO-022 0 ดาวน์โหลดไฟล์
26.17 แบบฟอร์มประเมินข้อสอบ F-AAO-023 0 ดาวน์โหลดไฟล์
26.18 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เกณฑ์ฯ พ.ศ. 2565 F-AAO-024 0 ดาวน์โหลดไฟล์
26.19 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เกณฑ์ฯ พ.ศ. 2565 F-AAO-025 0 ดาวน์โหลดไฟล์
26.20 แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร F-AAO-012 1 ดาวน์โหลดไฟล์
26.21 แบบแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร F-AAO-009 0 ดาวน์โหลดไฟล์
26.22 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร F-AAO-011 1 ดาวน์โหลดไฟล์
26.23 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เกณฑ์ พ.ศ. 2548 F-AAO-013 2 ดาวน์โหลดไฟล์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ENG)
27 บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ไม่ต้องสอบเทียบสอบทาน F-ENG-013 0 ดาวน์โหลดไฟล์
28 บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ต้องสอบเทียบ/สอบทาน F-ENG-014 0 ดาวน์โหลดไฟล์
29 แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันประจำปีการศึกษาของเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ไม่ต้องสอบเทียบ/สอบทาน F-ENG-015 0 ดาวน์โหลดไฟล์
30 แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน/ประจำปีการศึกษาของเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่่ต้องสอบเทียบ/สอบทาน F-ENG-016 0 ดาวน์โหลดไฟล์
31 ใบประวัติการซ่อมบำรุง เครื่องมือ-อุปกรณ์ F-ENG-017 0 ดาวน์โหลดไฟล์
สำนักงานอาคารและสถานที่
32 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ F-BVO-003 0 ดาวน์โหลดไฟล์
33 ใบขออนุญาตใช้รถบัสปรับอากาศ F-BVO-030 1 ดาวน์โหลดไฟล์
สำนักทะเบียน (REO)
34 แบบฟอร์มส่งข้อสอบพิมพ์/โรเนียว F-REO-051 1 ดาวน์โหลดไฟล์
สำนักบริหารกลาง (CAO)
35 แบบขออนุมัติจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ-อุปกรณ์ F-CAO/PI-016 1 ดาวน์โหลดไฟล์
36 แบบขออนุมัติโอนย้ายครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ F-CAO/PI-017 1 ดาวน์โหลดไฟล์
37 บันทึกข้อความ F-CAO-003 0 ดาวน์โหลดไฟล์
38 แบบขอเบิกวัสดุ F-CAO-004 0 ดาวน์โหลดไฟล์
สำนักงานส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม (RIO)
39 แบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัย ดาวน์โหลดไฟล์
40 รายงานโครงการนวัตกรรม ดาวน์โหลดไฟล์
41 แบบสรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา..................... (สำหรับอาจารย์) F-RIO-008 5 ดาวน์โหลดไฟล์
อื่น ๆ
ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com