สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ความเป็นมาของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 และเพื่อให้งานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ระบุให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่ดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ปณิธาน

สำนักประกันคุณภาพการศึกษามุ่งมั่นพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

  • 1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีคุณภาพ
  • 2. พัฒนา ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
  • 3. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  • 4. เป็นศุนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  • 5. ให้บริการวิชาการด้านการประคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก

บุคลากรประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์ติดต่อภายใน:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลลักษณ์ สระมูล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์ติดต่อภายใน: 2347-8

อาจารย์ ณัฐพงษ์ ประพฤติ

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์ติดต่อภายใน: 2347 - 8

อาจารย์ ธนิตา คงชัย

รองผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์ติดต่อภายใน: 2347-8

อาจารย์ กะชามาศ สายดำ

อาจารย์ประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์ติดต่อภายใน: 2347-8

อาจารย์ ดลยา อมราภรณ์

อาจารย์ประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์ติดต่อภายใน: 2347 - 8

คุณ สุพัชฑรา เจริญพานิช

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์ติดต่อภายใน: 2347 - 8

คุณ ละออง จุลพงศ์

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์ติดต่อภายใน: 2347 - 8

คุณ ศศิธร จันทร์วิเศษ

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์ติดต่อภายใน: 2347-8

คุณ นุศรา ฟักประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com