สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อัลบั้ม : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมทบทวนแผนการตรวจฯ


อธิการบดีบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560


คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์


คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์


คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยดาวเทียมขนาดเล็กไทพัฒน


คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมหุ่นยนต์แขนกล


คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เยี่ยมชมผลงานของนักศึกษา


คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชน


คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตรวจเอกสาร


คณะกรรมการตรวจประเมินฯ นำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจา


คณะกรรมการตรวจประเมินฯ และผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน


ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com