สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ประจำภาคการศึกษา 2/2562

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการดาวน์โหลดเอกสารผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ตรวจ ISO) ประจำภาคการศึกษา 2/2562 เพื่อเผยแพร่ภายในหน่วยงาน และจัดเก็บเป็นหลักฐานในแฟ้ม/โฟลเดอร์บันทึกคุณภาพ (RD) ของหน่วยงาน ดังนี้ 1. รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ประจำภาคการศึกษา 2/2562 (คณะ/ภาควิชา/บัณฑิตศึกษา/หน่วยงาน) 2. สรุปผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ประจำภาคการศึกษา 2/2562 (ระดับมหาวิทยาลัย) โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive ที่สำนักประกันฯ แชร์ไปยัง Gmail Account (@mutacth.com) ของหน่วยงาน (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน โฟลเดอร์ Document_U_RD Learning/RD-C9/RD-C9-102 ผลตรวจ ISO) (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน โฟลเดอร์ Document_U_RD Support/RD-C9/RD-C9-202 ผลตรวจ ISO)


ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com