สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (MR) ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

สำนักประกันฯ ขอแจ้งการดาวน์โหลดรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่ในหน่วยงาน และจัดเก็บเป็นหลักฐานในแฟ้ม/โฟลเดอร์คุณภาพ (RD) ของหน่วยงาน (ตามบันทึกข้อความเลขที่ สป 63/ว140 และ ว141) โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive ที่สำนักประกันฯ แชร์ไปยัง Gmail Account (@mutacth.com) ของหน่วยงาน (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน โฟลเดอร์ Document_U_RD Learning/RD-C9/RD-C9-107 MR_U) (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน โฟลเดอร์ Document_U_RD Support/RD-C9/RD-C9-207 MR_U)

ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ
ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com