สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายชื่อคณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR) และรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (กรรมการ)


ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com